ஞாயிறு, 16 அக்டோபர், 2011

இந்தியா-


noun: Indian(s)
adjective: Indian
Indo-Aryan 72%, Dravidian 25%, Mongoloid and other 3% (2000)
Hindu 80.5%, Muslim 13.4%, Christian 2.3%, Sikh 1.9%, other 1.8%, unspecified 0.1% (2001 census)
Hindi 41%, Bengali 8.1%, Telugu 7.2%, Marathi 7%, Tamil 5.9%, Urdu 5%, Gujarati 4.5%, Kannada 3.7%, Malayalam 3.2%, Oriya 3.2%, Punjabi 2.8%, Assamese 1.3%, Maithili 1.2%, other 5.9%
note: English enjoys the status of subsidiary official language but is the most important language for national, political, and commercial communication; Hindi is the most widely spoken language and primary tongue of 41% of the people; there are 14 other official languages: Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Malayalam, Kannada, Oriya, Punjabi, Assamese, Kashmiri, Sindhi, and Sanskrit; Hindustani is a popular variant of Hindi/Urdu spoken widely throughout northern India but is not an official language (2001 census)
1,189,172,906 (July 2011 est.)
country comparison to the world: 2
0-14 years: 29.7% (male 187,450,635/female 165,415,758)
15-64 years: 64.9% (male 398,757,331/female 372,719,379)
65 years and over: 5.5% (male 30,831,190/female 33,998,613) (2011 est.)
total: 26.2 years
male: 25.6 years
female: 26.9 years (2011 est.)
1.344% (2011 est.)
country comparison to the world: 86
20.97 births/1,000 population (2011 est.)
country comparison to the world: 84
7.48 deaths/1,000 population (July 2011 est.)
country comparison to the world: 116
-0.05 migrant(s)/1,000 population (2011 est.)
country comparison to the world: 118
urban population: 30% of total population (2010)
rate of urbanization: 2.4% annual rate of change (2010-15 est.)
NEW DELHI (capital) 21.72 million; Mumbai 19.695 million; Kolkata 15.294 million; Chennai 7.416 million; Bangalore 7.079 million (2009)
at birth: 1.12 male(s)/female
under 15 years: 1.13 male(s)/female
15-64 years: 1.07 male(s)/female
65 years and over: 0.91 male(s)/female
total population: 1.08 male(s)/female (2011 est.)
230 deaths/100,000 live births (2008)
country comparison to the world: 56
total: 47.57 deaths/1,000 live births
country comparison to the world: 52
male: 46.18 deaths/1,000 live births
female: 49.14 deaths/1,000 live births (2011 est.)
total population: 66.8 years
country comparison to the world: 160
male: 65.77 years
female: 67.95 years (2011 est.)
2.62 children born/woman (2011 est.)
country comparison to the world: 79
2.4% of GDP (2009)
country comparison to the world: 185
0.599 physicians/1,000 population (2005)
country comparison to the world: 118
0.9 beds/1,000 population (2005)
country comparison to the world: 153
improved:
urban: 96% of population
rural: 84% of population
total: 88% of population
unimproved:
urban: 4% of population
rural: 16% of population
total: 12% of population (2008)
improved:
urban: 54% of population
rural: 21% of population
total: 31% of population
unimproved:
urban: 46% of population
rural: 79% of population
total: 69% of population (2008)
0.3% (2009 est.)
country comparison to the world: 85
2.4 million (2009 est.)
country comparison to the world: 3
170,000 (2009 est.)
country comparison to the world: 3
degree of risk: high
food or waterborne diseases: bacterial diarrhea, hepatitis A and E, and typhoid fever
vectorborne diseases: chikungunya, dengue fever, Japanese encephalitis, and malaria
animal contact disease: rabies
water contact disease: leptospirosis
note: highly pathogenic H5N1 avian influenza has been identified in this country; it poses a negligible risk with extremely rare cases possible among US citizens who have close contact with birds (2009)
43.5% (2006)
country comparison to the world: 1
3.1% of GDP (2006)
country comparison to the world: 129
definition: age 15 and over can read and write
total population: 61%
male: 73.4%
female: 47.8% (2001 census)
total: 10 years
male: 11 years
female: 10 years (2007)
_ இந்தியாவைப்பற்றிய சி.ஐ.ஏ.அலுவலக இணையத்தளத்தில் உள்ள விபரங்களில் சில் மட்டுமே மேலே தரப்பட்டுள்ளது.நம் அரசிடம் கூட இவ்வளவு தெளிவான விபரம் இருக்காது.