இடுகைகள்

பிப்ரவரி, 2013 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

உலக அளவில் முதல் 250 படங்கள் வரிசை.

படம்
இதுவரையிலான உலகத் திரைப்படங்களின் வரிசையில் முதல் 250 படங்கள் உலக அளவில் வாக்களிக்கப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வரிசையை IMDb வெளியிட்டுள்ளது. அந்தவரிசை விபரம் வருமாறு: Rank Rating Title Votes 1. 9.2 The Shawshank Redemption (1994) 925,604 2. 9.2 The Godfather (1972) 664,338 3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 427,953 4. 8.9 Pulp Fiction (1994) 720,888 5. 8.9 The Good, the Bad and the Ugly (1966) 282,424 6. 8.9 12 Angry Men (1957) 227,761 7. 8.9 The Dark Knight (2008) 903,427 8. 8.9 Schindler's List (1993) 476,101 9. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 662,160 10. 8.8 Fight Club (1999) 705,462 11. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 456,558 12. 8.8 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 687,383 13. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 386,739 14. 8.7 Inception (2010) 718,885 15. 8.7 Goodfellas (1990) 404,832 16. 8.7 Star Wars (1977) 511,915 17. 8.7 Seven Samurai