ஞாயிறு, 7 ஆகஸ்ட், 2011

உலகின் உயரமான கட்டிடத்தில் இருந்து பாருங்க